No direct Kannada meaning for the English word 'semi-liquid' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'semi-liquid'
  • liquid crystal display 1. ದ್ರವಸ್ಫಟಿಕ    2. ಉದ್ದರ್ಶನ
  • liquid crystal ದ್ರವಸ್ಫಟಿಕ
  • liquid paraffin ದ್ರವ ಪ್ಯಾರಫಿನ್
  • liquid measure 1. ದ್ರವಮಾನ    2. ದ್ರವಮಿತಿ    3. ದ್ರವಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ಮಾನ
  • semi-liquid 1. ಅರೆ ಸ್ರವಿಸ್ಥಿತಿಯ    2. ಅರ್ಧ ಘನ    3. ಅರ್ಧ ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words


2015. IndianDictionaries.com / English to Kannada / Terms of Use